Webmos

Web Tabanlı Mahalli İdareler Otomasyon Sistemi

MODÜLLER

Kamu kurumlarına yönelik modüler yapıda bir otomasyon sistemidir.

Webmos

Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe

Mali verilerin, mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği esasına göre standartlara uygun olarak bütünlük, güvenirlik, kullanışlılık ve raporlama ilkeleri çerçevesinde derlenip analiz edilmesini, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerini amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini, bütçenin ve muhasebenin müdürlükler bazında ayrı ayrı takibini sağlar ve yevmiye kayıtlarının otomatik olarak merkez mahalli hizmetler müdürlüğüne aktarır.

Webmos

Satın Alma ve Destek Hizmetleri

5018 Sayılı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun Belediyelerin Harcama Birimleri, Mali Hizmetler veya diğer birimlerince yürütülen, tüketim malzemeleri ve dayanıklı taşınırların kaydıyla ilgili işlemlerin ayrıntılı takibini yapılabilir; fiş, makbuz, defter, form, cetvel ve raporları hazırlamamızı sağlar.

Webmos

Personel Maaşları ve Özlük Takibi

Kurum personellerine verilen siciller ve bu sicillere ilişkin puantaj etkenleri, SGK bilgileri, öğrenim, askerlik ve nüfus bilgileri girilerek kazanç ve kesintiler belirlenerek puantaj ve maaş tahakkuklarının hesaplanması sağlanır. Özlük bilgileri,puantaj bilgilerinin hazırlanması, izin ve sağlık raporlarının sicil bazında hazırlanması ile takibi ve raporlanması işlemleri yapılabilmektedir.

Webmos

Abone Yönetim Sistemi

WEBMOS Abone yönetim Sistemleri; Su, Elektrik, Doğalgaz İdareleri ve bünyesinde Su birimi bulunan belediyelere hizmet sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Abone faturalarının oluşturulması, tahakkuklarının gerçekleştirilmesi, tahsilatlarının yapılması, iş emirleri ve kaçak su işlemlerinin yürütülmesi, borç ve icra takibinin yapılabilmesi, endeks okuma işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik hazırlanmış, web tabanlı hizmet veren bir sistemdir.

Webmos

Emlak İstimlak Modülü

Emlak beyan girişleri, tahakkukları ve raporlamalarının yapıldığı modüldür.Tüm mükelleflere ait tapu bilgileri girişi yapılabilir ve bu bilgiler yardımı ile beyan vermeyen mükelleflerin takibi yapılabilir.

Webmos

Çevre ve Temizlik Modülü

Çevre temizlik vergisinin muhasebeleştirilmesi ve raporlandığı modüldür.

Webmos

Gayrimenkul Kira Modülü

Gayrimenkullerin alış,satış ve kira gelirlerinin takibinin yapıldığı modüldür.

Webmos

İlan ve Reklam Modülü

İlan reklam vergisinin muhasebeleştirilmesi ve raporlandığı modüldür.

Webmos

Evlendirme Modülü

Evlendirme kayıt işlemleri; NVI’den T.C. Kimlik numarası ile kişinin kimlik bilgilerinin programa aktarılması ile sağlanır. Evlendirme takibi ve tüm evlendirme raporlarının alınması işlemi gerçekleştirilir.